Tässä tiedotteessa:

Hankkeen puolivälikatsaus

Lue alta lyhyt tilannekatsaus sekä investointi- että kehittämishankkeen osalta. Mitä olisi pitänyt tehdä, mitä on tehty ja mitä vielä tullaan tekemään?

Hankkeen varsinaiset toimenpiteet ovat alkaneet 9.5.2022, ja tavoitteiden mukaiset toimenpiteet tulisi olla valmiina viimeistään syyskuussa 2023 (hanke päättyy 31.12.2023). Pääosa sataman hankinnoista toimitetaan ja asennetaan kohteeseen keväällä 2023. Maansiirto- ja muut raskaammat perustustyöt saataneen melko valmiiksi ennen joulukuussa alkavaa talvitaukoa. Kun satamatyöt hiljenevät, on aika keskittää paukkuja markkinoinnin ja tuotekehityksen suuntaan kehittämispuolella. Tällä hetkellä työn alla on Visitheinavesi.fi -sivusto, johon kokoamme kaikkien halukkaiden toimijoiden tietoja maksutta. Teemme myös esitteen, johon tulevat yritystiedot ja ajankohtaistietoja matkailijalle.  Väliraportti laaditaan tammikuussa 2023, loppuraportti loka-marraskuussa 2023. (Rullaa alas, ja lue molemmista hankkeista lyhyet tilannekatsaukset.)

Järjestämme kaikille avoimen INFO- tilaisuuden 1.12.klo 17 alkaen kunnantalolla. Tule paikalle ja kysy lisää!

Tammi-toukokuussa tapahtuu:

Tammikuu

10.1. Tuumasta Tuotteeksi -seminaaripäivä.

Asiaa verkkomarkkinoinnista, hyvän matkailutuotteen luomisesta ja oman näkyvyyden parantamisesta. Toiveiden pohjalta tullaan rakentamaan yrittäjiä palveleva tukipaketti. Asiantuntijapuheenvuoroja, verkkokaupan vaihtoehtoja esillä.

Helmikuu

Näy verkossa – tilaisuudet eri kylillä toiveiden mukaan

Tarpeiden mukaan räätälöitävät tilaisuudet yrittäjille ja yhdistyksille. Millaiset ovat toimivat verkkosivut, mitkä myyntivälineet ovat toimivia? Neuvotaan tarvittaessa ‘kädestä pitäen’ alkuun. 

Maalis-huhtikuu

Kallavesj’ näyttely Kuopiossa tarjoaa näkyvyyttä yrityksille. Kunnan osastolla voidaan jakaa Visit Heinävesi- esitettä ja muuta yhteistä materiaalia.

Avajaistapahtuman suunnittelu Satamaan

Toukokuu

Visit Heinävesi Kotimaan matkamessuilla Tampereella 6.-7.5. Oma osasto, jossa jaetaan esite- ja muuta materiaalia.

Sataman työt jatkuvat: Maatöiden viimeistelyvaihe ja laite- sekä varusteasennukset

Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet:

Investointihankkeen rinnakkaishankkeessa hankesuunnitelman mukaan tavoitteena on luoda Heinäveden luontomatkailulle yhdenmukainen markkinointibrändi ja toteuttaa matkailusivusto. Lisäksi tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa matkailutoimijoiden verkostoja, selvittää majoitustoiminnan liiketoimintamahdollisuuksia (SWECO- paviljonkirakennus) ja sitouttaa paikallisia ihmisiä yhteisen matkailun kehittämisen tahtotilaan. Markkinoinnissa hankesuunnitelman mukainen pääpaino on saavutettavuuden parantamisessa mm. verkkonäkyvyyden keinoin.

Alkuvaiheessa toteutettiin Heinävesi houkuttavaksi -kysely, jonka pohjalta jatkokehittämisen painopisteet on valittu. Keskeinen viesti kyselyvastaajilta oli rauhan ja ’passiviteettien’ korostaminen, luonnossa liikkuminen lihasvoimin. Tätä ajatusta tuki myös pikagallup, jossa haettiin visuaalisen ilmeen toteutukseen ideoita. Valtaosa vastaajista toivoi Heinäveden näyttäytyvän houkuttelevana luonnossa nautiskelevan, seikkailua kaihtamattoman ihmisen vapaa-ajan viettopaikkana.

Hankkeessa toteutetaan:

  1. Rakennetaan visitheinavesi.fi -verkkosivusto tukemaan matkailumarkkinointia ja kokoamaan yhteen eri toimijoiden hajanaista viestintää nykyaikaiselle, yhteiselle alustalle. Mahdollistetaan verkkomyynti ja parannetaan yritysten sekä yhdistysten näkyvyyttä verkossa.
  2. Toteutetaan yhtenäinen visuaalinen ilme myös fyysisiin markkinoinnin materiaaleihin: Kyltit, opasteet, esitteet ja muut välineet.
  3. Sitoutetaan paikallisia toimijoita yhteiseen tuotekehittämiseen, ja verkostomaisen palvelutarjonnan kehittämiseen myös ympärivuotisesti, hyödyntäen mm. sataman ja Pääskyvuoren vetovoimaa. Hankkeessa on järjestetty kaikille avoimia vaikuttamistilaisuuksia, kuten satamakävely ja kylätapaamiset. Kaikille avoin tiedotustilaisuus on 1.12.2022, markkinoiniin liittyvä asiantuntijatilaisuus 10.1.2023 ja keväällä toteutetaan Sataman avajaistapahtuma yhdessä kaikkien halukkaiden toimijaryhmien ja yrittäjien kanssa.
  4. Verkostoidutaan sekä kotimaassa, että kohdeasiakasmaissa (Keski-Eurooppa) luontomatkailuyrittäjien kanssa, kehitetään uusia, kohdeyleisöä tavoittelevia tuotteita ja palveluja yhdessä. Yrittäjien yhteinen tutustumismatka Saksaan vapaa-ajan messuille ja yrityksiin (mukana 7 yritystä). Matkalla yhteistyössä mukana Liperi.
  5. Markkinointi: Osasto Kotimaan matkamessuilla, osallistuminen yhteisosastolla kunnan kanssa Kallavesj’ ja Silva näyttelyihin. Yhteiset markkinoinnin välineet jaettavissa. Verkkosivujen tueksi some-kampanja. Yrittäjille yhdessä Business Jns ja asiantuntijavieraiden kanssa markkinoinnin koulutusta (kevättalvi 2023)
  6. Majoitustoiminnan kannattavuusselvitys: Paviljonkirakennuksen sijaan majoitussviitti -konsepti nähdään liiketoiminnallisesti kannattavampana. Yrittäjien kanssa yhteistyöneuvottelut aloitettu.

Investointihankkeen toimet lyhyesti:

Hankesuunnitelman mukaisesti päätavoitteena on toteuttaa investointeja, joilla tuetaan alueen virkistys- ja vapaa-ajan sekä luontomatkailupalvelujen kehittämistä. Investoinneissa pääpainoksi oli asetettu veneenlaskuluiskien, kulkuväylien ja pysäköinnin, opastuksen ja huoltorakennuksen toimintojen kehittäminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli parantaa matkaparkkitoimintaa, rakentaa sähköautoille latauspiste ja polttoainejakelupiste veneille. Alkuperäisen SWECO:n laatiman suunnitelman osalta tehtiin uudelleen arviointia asukkailta ja rannan käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Keskeisiksi toiveiksi muodostuivat pysäköintipaikkojen määrän lisääminen merkittävästi, kahvilan toimintamahdollisuuksien parantaminen ja veneilijöiden tarvitsemien palvelujen parantaminen (veneenlaskuluiskat, apulaituri, lukitus ja valvonta). Vanhan huoltorakennuksen ja kahvilan kunto todettiin sellaisiksi, ettei niitä enää kannata alkaa remontoimaan mittavasti, vaan on mietittävä muita tilaratkaisuja tulevaisuutta ajatellen.

Hankkeessa toteutetaan kalastusveneille veneenlaskuluiska ja sille apulaituri, lukittavat portit venelaitureille, valvontakamerakokonaisuus koko satama-alueelle, pieniä parannuksia vanhaan huoltorakennukseen + uuden ravintola- vuokraamo- hileasemarakennuksen suunnittelu tälle paikalle jatkokehittämistä varten, uusitaan hileasemalaitteisto ja septi- pilssilaitteisto, hankitaan uusi huoltorakennus matkaparkki- ja telttailualueelle ajatellen myös tulevaa majoitustoiminnan kehittämistä, toteutetaan määräysten mukainen matkaparkki vähintään viidelle ajoneuvolle, riittävästi pysäköintitilaa veneilijöille ja tapahtumayleisölle, sekä hankitaan pienveneille uudet ja yhdenmukaiset ranturit ja parannetaan niiden saavutettavuutta uuden kulkuväylän avulla.

Tulevaa kehittämistä ajatellen koko satama-alue on salaojitettu, viemäröity ja sähköistetty (varaukset, putkitukset, pääkeskukset valmiina) niin, että jatkorakentaminen on mahdollista ilman mittavia maansiirtotöitä. Vanhan huoltorakennuksen peruskunnostuksesta luovuttiin, koska rakennuksen kunto on erittäin huono (perustukset, kosteusvauriot). Pieniä pintakunnostuksia toteutettiin ajatellen lähimpien vuosien käyttötarpeita. Rakennus on  maisemakuvallisesti arvokkaana suojeltu, eikä samalle paikalle voi mitä tahansa rakentaa. Tässä hankkeessa teetetään arkkitehtisuunnittelu uudesta paikkaan sopivasta kokonaisuudesta. Tulevaisuudessa tässä voisi toimia rantakahvila, vuokraamotoiminnat, hileasema ja esim. sisätilaa toritoiminnoille ja tapahtumille / varastotilaa. Uuden, laajennetun sähköpääkeskuksen yhteyteen toteutetaan toiveiden mukainen Rantaparlamentti- oleskelupaikka ja matkailun INFO -piste.

Matkaparkkia parannetaan tekemällä siihen määräysten mukaisin turvavälein muutama paikka lisää, ja laajennetaan kovasti toivottua pysäköintitilaa niin paljon kuin resurssien puitteissa oli mahdollista. Laajennuksen vuoksi alueella on tehty varsin mittavat massanvaihtotyöt, jotta tulevat pinnat kestävät myös raskaampaa (esim. isompien veneiden talvivarastointiin liittyvää) liikennettä. Valumavesien suodatus on toteutettu rakentamalla sepelisalaojitus koko rannan mitalta. Näin myös rajoitetaan suoria pintavaluntoja vesistöön. Samaan tapaan on myös pysäköintialueen hulevesille tehty imeytys- ja suodatuskenttä tulevan asfaltin alle. Rinteen muotoilun yhteydessä maastosta esiin nousseet kivet on hyödynnetty salaojituksen ja maaston korkeuserojen rajauksena sekä valumien ehkäisyssä tukirakenteena.

Polttoainejakelun toteuttamisselvityksen perusteella ei löytynyt kannattavaa toimintamallia jakelupisteen rakentamiselle. Ketjutoimijat eivät nähneet investointia kannattavana, ja samanlaista palautetta saatiin myös jo toimivilta (ja lopettaneelta) rantajakelijalta. Kunta ei voi olla polttoaineen myyjä, eikä siis yritysvetoista toimintaa nähty kannattavana. Tämän vuoksi jakelupisteen toteutuksesta luovuttiin. Sen sijaan on tehty varaukset tulevaisuuden sähköveneitä ja muita sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä ajatellen. Tässä hankkeessa toteutetaan latauspiste kahdelle ajoneuvolle.

Ennen talvitaukoa rantaan saataneen toimiva valaistus, asfalttialueen alle sijoitetut putket ja kaapelit paikalleen, kaikki sähköistyksen vaatimat maakaapeloinnit tai putkitukset paikalleen, lähes kaikki tarvittavat kivi- ja ojitustyöt valmiiksi. Myös uusi parlamentti- pääkeskusrakennus valmistuu ennen talvitaukoa.

Keväällä tehtäviä töitä ovat alueiden murskepinnoitukset, nurmetukset, istutukset ja laite- sekä varusteasennukset, kyltit ja opasteet. Lisäksi tulevat paikalleen uusi apulaituri ja veneluiska, laituriportit ja niiden lukitukset, valvontakamerat, uusi huoltorakennus, hileaseman ja septiaseman laitteet sekä autojen latauspiste. Lisäksi pystytetään poistettu koirapuisto sovitulle uudelle paikalleen.

Töiden arvioitu valmistumisaika on toukokuun loppuun mennessä. Tähän pitkälti vaikuttaa kevään sää. Työaika keväällä on noin 3-4 viikkoa.

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *